web analytics
خانه » دسته‌بندی نشده » بررسی تاثیر آموزش مهارت های سازشی بر رفتارهای مقابله ای دانش آموزان کم توان ذهنی دختر آموزش پذیر ۹ تا ۱۶ ساله مدارس استثنایی شهر گرگان درسال تحصیلی ۹۳ – ۹۲

بررسی تاثیر آموزش مهارت های سازشی بر رفتارهای مقابله ای دانش آموزان کم توان ذهنی دختر آموزش پذیر ۹ تا ۱۶ ساله مدارس استثنایی شهر گرگان درسال تحصیلی ۹۳ – ۹۲

بنام خدا

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های سازشی بر رفتارهای مقابله ای دانش آموزان کم توان ذهنی دختر انجام پذیرفت.روش پژوهش شبه آزمایشی است . جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان کم توان ذهنی دختر آموزش پذیر ۹ تا ۱۶ ساله مدارس استثنایی شهر گرگان درسال تحصیلی۹۳ ۹۲  بود که با روش نمونه گیری در دسترس ، حجم نمونه ۱۶ نفر که به صورت تصادفی در گروه ۸ نفره ( آزمایشی و کنترل ) قرار گرفتند . ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه علایم مرضی کودکان بر اساس  DSM – IV جهت تجزیه و تحلیل داده از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد . یافته ها نشان داد که تفاوت معنا داری بین دو گروه ( آزمایشی و کنترل ) در نمرات پس آزمون بعد از اعمال متغیر مستقل برای گروه آزمایشی مشاهده شده است. و این نتیجه حاصل می شود که آموزش مهارت های سازشی می تواند در کاهش علائم اختلال مقابله ای موثر باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *